Home > Error Code > Dell Inspiron Error Code 0142

Dell Inspiron Error Code 0142

Contents

Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om PSA NA ePSA 2000-0332 Video memory - Video memory integrity test discrepancy (Videogeheugen - Afwijking in test van integriteit videogeheugen) Videogeheugenfout gedetecteerd tijdens de PSA-diagnose. thanx Reply With Quote 12-10-2011,05:03 AM #17 zakria View Profile View Forum Posts View Blog Entries View Articles New Member - Welcome! Schakel de computer uit en sluit de kabel, de jumper, de verbinding of de server die wordt genoemd in het foutbericht, weer aan. (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies). this content

Schakel het systeem uit, sluit eventuele kabels weer aan en controleer in het BIOS of het touchpad of de muis zijn uitgeschakeld. How do you do it? Terug naar boven 2. PSA NA ePSA 2000-0245 System board - USB device timeout waiting for the device to respond (Moederbord - USB-apparaat time-out tijdens het wachten op een reactie van het apparaat).

Dell Inspiron Error Code 2000-0142

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Afhankelijk van het systeem kan het gaan om het moederbord, een adapter of een dochterkaart. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Schakel de computer uit en sluit de kabel, de jumper, de verbinding of de server die wordt genoemd in het foutbericht, weer aan. (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies).

PSA NA ePSA 2000-0114 CPU - Cache integrity test discrepancy (CPU - Afwijking bij cache-integriteitstest) Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. Posted by krystallynn2891 on 7 Oct 2013 21:07 I am not sure I have had it almost a year so must likely not Like 0 You have posted to a forum Hard Drive? Dell Inspiron 1545 Error Code 0142 Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

At the command prompt (C:\>), type chkdsk /r (note the space between chkdsk and /r) and press Return/Enter. Source(s): error code 2000 0142 dell: https://tr.im/zCqI1 ? · 1 year ago 0 Thumbs up 0 Thumbs down Comment Add a comment Submit · just now Report Abuse This is a Herhaal de PSA-diagnose Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Some stuff about Boot CDs & Data Recovery Basics & Back-up using Knoppix.

Het systeem heeft herhaalde thermische fouten als gevolg van oververhitting gedetecteerd. Dell Inspiron Error Code 0146 PSA 2000-0233 ePSA 2000-0233 (niet gebruikt bij UEFI BIOS) PSA System board - RTC 'seconds' count is not updating (PSA-moederbord - RTC 'seconden'-telling wordt niet bijgewerkt). Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed.

Dell Diagnostics Error Code 2000-0142

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. http://www.techsupportforum.com/forums/f16/error-code-2000-0142-a-964769.html All Replies Posted by Dell-Rajesh R on 20 Sep 2013 6:01 Hi anandi m,2000-0142 indicates hard drive failure on the computer. Dell Inspiron Error Code 2000-0142 Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Dell Hard Drive Error Code 2000-0142 Join Date Mar 2011 Posts 1 Dell Error Code 2000-0142 on Blue Screen I have Dell Inspiron 1545 with Vista.

Herhaal de PSA-diagnose Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. http://completeprogrammer.net/error-code/dell-inspiron-1525-error-code-0142-status-79.html Of tik tijdens het opstarten op de toets F12 op het moment dat het Dell welkomstscherm verschijnt. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Trying To Recover Data From... Hard Drive Error Code 2000-0142

They are the highest and the most overrated product going. PSA NA ePSA 2000-0149 Optical Drive - no drive detected [Optische schijf - geen schijf gedetecteerd]. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. have a peek at these guys Controleer de logboeken van het systeem.

PSA 1000-0235 ePSA NA System board - PM timer 1 had wrong time period (Moederbord - PM-timer 1 ingesteld op onjuiste tijdsperiode). Dell Inspiron Error Code 0141 PSA NA ePSA 2000-0315 Sensor - the (s) reading (dc) is lower than expected (Sensor - de (s) meting (dc) is lager dan verwacht) Het moederbord of de sensor slaagt niet I have a Dell laptop (unfortunately) and I have received this error code.

Follow 2 answers 2 Report Abuse Are you sure you want to delete this answer?

Please, no discussion of black hat hacker/cracker techniques outside of prevention or historical context. error code 2000 0142 This is a discussion on error code 2000 0142 within the Hard Drive Support forums, part of the Tech Support Forum category. Herhaal de PSA-diagnose. Dell Inspiron 1525 Error Code 0142 Answer Questions Gan mau nanya, laptop ane lenovo g40-70 intel i5 ram 4gb DDR3.

Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding. BIOS recognizes the hard drive, so therefore, it can't be completely dead. How do we start it in safe mode..I am not tech savvy, but willing to give a try. http://completeprogrammer.net/error-code/dell-inspiron-1525-error-code-0142.html U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. De ePSA-testprogramma's omvatten zowel alle tests uit het oudere PSA-pakket als extra ondersteuning voor: MpMemory-algoritmen. PSA 2000-0232 ePSA 2000-0232 (niet gebruikt bij UEFI BIOS) System board - the RTC did not generate periodic ticks (Moederbord - de RTC genereert geen periodieke tikken). If that fails, try to start in SAFE* mode and click Start (then Run in XP) and type (in the search bar in Vista/Win 7) sfc /scannow (note the space between

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. On the Main page is the HDD listed here? ePSA: System board - HPET [D], incorrect time period (Moederbord - HPET [D], onjuiste tijdsduur). U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

Vervang beschadigde kabels of apparaten. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. I don't think it is the problem though. That's about 5 or 6 weeks after its installation.

You can go to a flea market and get a hell of a machine from an independent contractor that works on them right on the spot if something were to go See here for more. You can download a version that runs from a floppy or CD. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord of de batterij van het systeem betrokken is. De pen werkt met de standaardkalibratie of met een aangepaste kalibratie. Power on, Launch start up repair, Default blue desktop wall paper loads (no icons), then nothing.

Dells use F2 to enter the BIOS setup. Error code 2000-0142? All end user submissions will be removed.