Home > Error Code > Dell Hdd Diagnostic Error

Dell Hdd Diagnostic Error

Contents

Als u meer hulp nodig hebt, neem dan contact op met de Technische Support. De laatste drie cijfers van de code vormen de zogenaamde piepcode. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. I thought maybe my machine got too hot, but I tried rebooting after letting it cool off and it didn't do anything after the Dell splash page during the boot. http://completeprogrammer.net/error-code/dell-32-bit-diagnostic-error-codes.html

Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om Opmerking: U moet ALTIJD een back-up van uw data maken voordat u het besturingssysteem van uw computer opnieuw installeert. PSA 2000-0232 ePSA 2000-0232 (niet gebruikt bij UEFI BIOS) System board - the RTC did not generate periodic ticks (Moederbord - de RTC genereert geen periodieke tikken). Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. http://en.community.dell.com/support-forums/laptop/f/3518/t/19463826

Dell Hdd Diagnostics Return Code 7

http://support.dell.com/support/edoc....htm#wp1180023 The hard drive should be C or D. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Schakel het systeem in. Herhaal de PSA-diagnose.

PSA NA ePSA 2000-0323 LCD panel – Unable to detect inverter lamp status (LCD-scherm – kan status van inverterlamp niet detecteren). Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen. Start het BIOS op en controleer of u op dat moment de helderheid kunt aanpassen buiten Windows om Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.Herhaal de PSA-diagnose. Dell Diagnostics Hard Drive Error Code This sounds much more like a poor or loose (either data or power) cable/connection to the HDD or even a faulty PSU.

All rights reserved. © Copyright 1997-2013 Charles M. Normaal gesproken staat in het foutbericht welke kabel betrokken is bij de fout (LCD LVDS-KABEL bijvoorbeeld). Schakel de computer uit en koppel de HDD (Hard Disk Drive) weer aan het moederbord (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies). http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN146180 U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

You can download a version that runs from a floppy or CD. Dell Diagnostics Hard Drive Error Code 79 Tryed in safe mode, same thing. I know it sounds stupid but I've seen it work. I was relieved to find it was still within 7 weeks of the Dell CAR warranty.

Dell Hdd Error Code 0151

After the command prompt - type in FIXBOOT According to the DELL website the error code 2000-0142 is a Drive Self Test failed error code. https://www.reddit.com/r/computertechs/comments/1q5tpp/i_ran_diagnostic_on_my_dell_pc_got_error_code/ When a message of incorrect command is returned, it's because the command was not typed in correctly. Dell Hdd Diagnostics Return Code 7 Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Dell Hdd Error Code 0146 This is a great addition in my favorite blog list.Acer - 15.6" TravelMate Notebook - 4 GB Memory - 500 GB Hard Drive (TMP453-M-53214G50Mikk)Acer - 14" TravelMate Notebook - 4 GB

Even retail drives rarely come with more than 3-year warranties (unless they're high performance, higher-cost drives where the manufacturer has built in a replacement allowance to the cost of the drive check my blog Reply With Quote 09-23-2011,05:25 AM #13 gabriella28 View Profile View Forum Posts View Blog Entries View Articles New Member - Welcome! Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. I am sending you a friend request. Hdd Password Error Code Dell

How has it saved your life? Herhaal de PSA-diagnose. BS. "unmountable boot volume.." then BS goes way quickly and computer does re-start. 2nd. this content Is this true?

Druk vervolgens op de knop Volume omlaag voor toegang. Dell Hard Drive Error Code 2000-0142 U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. ePSA: Timer - Interval timer not functional (Timer - intervaltimer werkt niet).

Het BIOS van uw systeem rapporteert dat er geen HDD (Hard Disk Drive) aanwezig is.

PSA NA ePSA 2000-0512 Fan - the (s) fan is running faster than expected (Ventilator - de (s) ventilator draait sneller dan verwacht). I'll know better next time you are on watch..... Posted by krystallynn2891 on 7 Oct 2013 18:15 My DellInspiron started doing it today also. Dell Hard Drive Error Code Validation Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool.

Schakel de computer uit en sluit de kabel, de jumper, de verbinding of de server die wordt genoemd in het foutbericht, weer aan. (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies). U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. One day I could not get past the windows XP loading screen, it would crash. have a peek at these guys Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

If it's out of warranty, post the model and someone can recommend a replacement for your faulty hard drive. Terug naar boven Onderwerp 5: De harde schijf vervangen of upgraden Raadpleeg de Servicehandleiding voor instructies over het verwijderen en vervangen van de harde schijf voor uw systeem. De laatste harde-schijftest is niet voltooid. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

On restarting and going thru the repair mode, got this Dell Error code and message on Blue Screen. U kunt de resultaten gebruiken om te bepalen of en waar een hardwarefout is opgetreden. PSA NA ePSA 2000-0245 System board - USB device timeout waiting for the device to respond (Moederbord - USB-apparaat time-out tijdens het wachten op een reactie van het apparaat). Ga naar onze ePSA online tool als er tijdens het uitvoeren van de diagnostische tests een foutcode wordt weergegeven en u meer hulp nodig hebt De Interactive Search Agent van Dell

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Some stuff about Boot CDs & Data Recovery Basics & Back-up using Knoppix. PSA NA ePSA 2000-0332 Video memory - Video memory integrity test discrepancy (Videogeheugen - Afwijking in test van integriteit videogeheugen) Videogeheugenfout gedetecteerd tijdens de PSA-diagnose. Not wanting to give up on my hard drive that easily, I googled to see what I could do.

It would lock up, and I thought I had a virus. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. error code 2000 0142 This is a discussion on error code 2000 0142 within the Hard Drive Support forums, part of the Tech Support Forum category. permalinkembedsaveparentgive gold[–]ORD_to_SFO[S] 0 points1 point2 points 2 years ago(0 children)Abso-f'n-lutely permalinkembedsaveparentgive gold[–]hufferz 1 point2 points3 points 2 years ago(3 children)Just did two of these last week.

Als deze fout wordt weergegeven maar het interne lcd-scherm zonder problemen werkt, moet u uw BIOS bijwerken naar de meest recente versie voor uw systeem, en de diagnose opnieuw uitvoeren. (Als If for some reason chkdsk keeps canceling its self use the command chkntfs /t:0. Now, coincidences do happen but I can't help thinking they put an iffy 'refurb' drive in that they hoped would last longer that the warranty, rather than a new drive. Herhaal de PSA-diagnose.

Deze codes heeft Dell nodig om te controleren of het om een echte fout gaat. Als uw garantie is afgelopen, kunt u een nieuwe harde schijf aanschaffen op de website Dell Storage, Drives & Media.