Home > Error Code > Dell Error Code 2000-0142

Dell Error Code 2000-0142

Contents

Hard Drive? Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Reseat the HDD. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. check over here

Als u wel over een HDD beschikt, koppelt u de HDD (Hard Disk Drive) weer aan het moederbord (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies). I selected repair I was then asked for the admin password -- typed it in. De PSA Diagnostics hebben een tekstinterface, terwijl de ePSA (voorheen PSA+) Diagnostics een tekstinterface of een grafische interface (GUI) hebben (lijsten met tekst of afbeeldingen/grafieken en tekst op het scherm bij Herhaal de PSA-diagnose.

Dell Inspiron Error Code 2000-0142

Als u de pc niet kunt opstarten of geen POST kunt uitvoeren, kunt u het beste eerst deze zelfdiagnose uitvoeren. I'm sure that ram, hdd,cpu work fine , have... De data zijn weliswaar niet toegankelijk , maar locaties op de harde schijf die wel toegankelijk zijn worden gebruikt om resultaten te testen en op te slaan. Herhaal de PSA-diagnose.

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk de USB-controller of poorten van het hoofdmoederbord van het systeem betrokken zijn. Dell Warranty Error Code 2000-0142 Shop > Home & Home Office > Small & Medium Business > Large Business > Partners Support > Drivers & Downloads > Product Support > Support by Topic

Verwijder het tapestation en plaats het opnieuw. Dell Error Code 2000-0142 Status 79 Remember the commercial all......"Hey Dude, you got a piece of junk" (and paid out the ass for it to boot!!!!!) Dell you are making junk and I have had about enough Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. http://www.dell.com/support/Article/us/en/04/266787 Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.

Like 0 You have posted to a forum that requires a moderator to approve posts before they are publicly available. Dell Support Chat Reseat the HDD. Could something internally be causing my harddrives to fail? Controleer de logboeken van het systeem.

Dell Error Code 2000-0142 Status 79

ND Posts 1,834 Contrarian, Welcome to the forum. http://www.pcguide.com/vb/showthread.php?69036-Dell-Error-Code-2000-0142 Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Dell Inspiron Error Code 2000-0142 Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Dell Hard Drive Error Code 2000-0142 U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. check my blog PSA NA ePSA 2000-0511 Fan - the (s) fan failed to respond correctly (Ventilator - de (s) ventilator reageert niet juist) De ventilator reageert niet op de diagnostische tool. Ga naar onze ePSA online tool als er tijdens het uitvoeren van de diagnostische tests een foutcode wordt weergegeven en u meer hulp nodig hebt De Interactive Search Agent van Dell Herhaal de PSA-diagnose met aangesloten oplader, zoals aangegeven door de test. Dell Diagnostics Error Code 2000-0142

permalinkembedsavegive gold[–]ORD_to_SFO[S] 0 points1 point2 points 2 years ago(2 children)Thanks, I turned it off. What do I do? (self.computertechs)submitted 2 years ago by ORD_to_SFOMy PC was having sporatic issues for about a week. Memory - Integrity test failed. this content Schakel het systeem uit en plaats de batterij opnieuw.

F8 does nothing. Hard Drive Error Code 2000-0142 Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om It is slowing down to a snail and giving the 0142 error code again!

When a message of incorrect command is returned, it's because the command was not typed in correctly.

Anyway, I tried the CHKDSK/f and CHKDSK/r and FIXBOOT fixes suggested here but only got a "invalid command or parameter" error each time. Re-test. Welke code wordt weergegeven, is afhankelijk van de diagnose die u uitvoert. Hard Drive Error Code 0142 Repair Tip U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

If you get the same error code then the HDD needs to be replaced. Just hangs there. (Next message…coming) 3rd. Herhaal de PSA-diagnose Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. have a peek at these guys After trawling through countless forums and numerous google combinations seeking info on this issue, no one seemed to be able to offer a solution to get the machine operational to be

PRESTO THE STUPID DELL LAPTOP IS NOW BOOTING UP AND IS NOW HAVING ALL ITS DATA BACKED UP. Please, no discussion of black hat hacker/cracker techniques outside of prevention or historical context. Posted by ejn63 on 10 Nov 2012 16:27 Verified Answer Verified by Lol978 If the system is under warranty, call Dell with the error and they'll replace the drive. Maak het logboek leeg.

Posted by bonpo_dojo on 27 Aug 2012 11:13 Hi Manpreet, I shall follow your instructions. The forum is primarily user to user, with Dell employees moderatingContact USA Technical Support Get Support on Twitter @DellCaresPro Like 0 You have posted to a forum that requires a moderator Herhaal de PSA-diagnose Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. I too have experienced similar problem where for no reason our Dell Vostro 1510 laptop just stopped working without warning, no noises, no bumps, no spikes and no other significant identifiable

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Herhaal de PSA-diagnose. Schakel het systeem uit en plaats het geheugen opnieuw. In dit geval dienen de pieptonen om de operator te melden dat de harde schijf niet is gedetecteerd.

Als u niet beschikt over een HDD (Hard Disk Drive), is dit mogelijk een automatisch bericht en hoeft u geen actie te ondernemen. Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.