Home > Error Code > Dell Error Code 2000-0

Dell Error Code 2000-0

Contents

Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord of de batterij van het systeem betrokken is. Schakel het systeem uit, sluit eventuele kabels weer aan en controleer in het BIOS of het touchpad of de muis zijn uitgeschakeld. If you're a tech, please message us, and you can be added to the approved submitters list. Controleer of alles goed is geplaatst. check over here

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om One of our POS systems as been crashing for months... Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. http://en.community.dell.com/support-forums/disk-drives/f/3534/t/19442261

Error Code 2000 0142 Dell

Answer Questions What is a good tablet for kids? Hope you get it sorted and your data has been backed up. Make one or the other on your current PC and then put the disk/diskette in the laptop and boot to it in order to check the hard drive. How do you do it?

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. After the command prompt - type in FIXBOOT According to the DELL website the error code 2000-0142 is a Drive Self Test failed error code. I have a Dell laptop (unfortunately) and I have received this error code. Dell Validation Code Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

It was collected, repaired and returned without any fuss all within about three days. Dell Diagnostics Error Code 2000 0142 Join Date May 2012 Posts 1 "invalid command or parameters" My stepson's Dell N5010 hard-drive went kaput in March. Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. http://www.pcguide.com/vb/showthread.php?69036-Dell-Error-Code-2000-0142 PSA 1000-0322 ePSA 2000-0322 PSA LCD Panel - Error accessing the LCD inverter (PSA LCD-scherm - toegangsfout LCD-inverter) ePSA LCD panel - unable to modify brightness (ePSA LCD-paneel - kan helderheid

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Hard Drive Error Code 0142 Repair Tip I have a Dell laptop (unfortunately) and I have received this error code. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Sluit de kabel weer aan en controleer de kabel en de verbindingen op schade.

Dell Diagnostics Error Code 2000 0142

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. go to this web-site You can alternatively remove the 2.5" drive and use an appropriate USB converter cable (or enclosure) to access it from the Windows Lifeguard Diagnostic. Error Code 2000 0142 Dell Opmerking: Deze Online Diagnostics hebben alleen nut als u het Windows-besturingssysteem kunt opstarten op de defecte pc en verbinding kunt maken met internet. Dell Error Code 2000-01 42 once this comes up in Diag ,if your warranty is good , Dell will not question it .

Schakel de computer uit en koppel de HDD (Hard Disk Drive) weer aan het moederbord (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies). http://completeprogrammer.net/error-code/dell-laptop-error-code-2000.html Schakel de computer uit en sluit de kabel, de jumper, de verbinding of de server die wordt genoemd in het foutbericht, weer aan. (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies). Als u het rode, blauwe, groene en witte scherm met tekst duidelijk kunt zien zonder vervormingen, lijnen of kleurproblemen, voert u de diagnose opnieuw uit. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Hard Drive 0 - S/n Self Test Unsuccessful

Verwijder de optische schijf en plaats deze opnieuw (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies). Test de USB-apparaten op een andere poort. Taal: Nederlands Contentlocatie: Nederland Beperkte modus: Uit Geschiedenis Help Laden... this content I'll know better next time you are on watch.....

Received the Blue Screen and after not being able to boot up in safe mode, or in safe mode with networking, or safe mode with command prompts. Dell Hard Drive Error Code 2000-0151 Subscribe To Continuously Learning Posts Atom Posts Comments Atom Comments Netfocus Consulting Inc.'s Fan Box Netfocus Consulting Inc. Afhankelijk van het systeem kan het gaan om het moederbord, een adapter of een dochterkaart.

My boyfriend is a computer scientist, and he thinks that my drive was somehow fried, but admittedly, he is not a pc expert.

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. I tried chkdsk, chkdsk /p, and chkdsk /r - those all worked successfully. My computer overheats excessively and although I have tried everything to keep it cool, nothing works for too long. Dell Validation Code Generator Posted by MOTG_NAS on 9 Nov 2012 20:02 Hello Sir, thank for your replied so far, when I search the internet i found some live cd, I give it a try

Op de meeste Dell systemen kunt u toegang tot de diagnostische tests krijgen door tijdens het opstarten op de toets F12 te drukken op het moment dat het Dell welkomstscherm verschijnt My current drive is a Western Digital 160GB and my old one was a WD 120GB. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. have a peek at these guys Thank you very much.

After trawling through countless forums and numerous google combinations seeking info on this issue, no one seemed to be able to offer a solution to get the machine operational to be Bear in mind, i didnt have to do it, but will post it here anyway. Herhaal de PSA-diagnose. my dell inspiron 15R suddenly hangs in 20 - 30 minutes after starting the system and it gives some weird sound continuously.

You won't be able to vote or comment. 234I ran diagnostic on my Dell PC, got error code: 2000-0142. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Reply With Quote 03-03-2011,10:57 PM #11 LochLomonder View Profile View Forum Posts View Blog Entries View Articles Grand Master Geek Join Date Jul 2010 Location The frozen tundra, i.e. Insert the Windows CD/DVD into your CD/DVD drive, and then restart your computer.

Controleer of de ventilatieopeningen in de computer niet zijn verstopt of geblokkeerd. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Computercontrole-uitzondering. PSA NA ePSA 2000-0245 System board - USB device timeout waiting for the device to respond (Moederbord - USB-apparaat time-out tijdens het wachten op een reactie van het apparaat).

Met andere woorden: de ingebouwde zelfdiagnose van de pc en de foutcodes en hun betekenis worden hier besproken. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Zie voor instructies de gebruikershandleiding. Herhaal de PSA-diagnose.

Thanks in advance. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om Note: bios was showing my HD so maybe my problem is elsewhere.

Posted by MOTG_NAS on 29 Nov 2012 9:48 Hi uchi, i fix it without to take out the old hard drive. Zorg ervoor dat u vragen die tijdens de diagnose worden gesteld correct beantwoordt.