Home > Dell Error > Dell Error Message 0142

Dell Error Message 0142

Contents

Reinstalling windows will wipe your Harddrive yes Your best bet at saving your personal Data would be to replace the defective drive, install windows to new drive and then connect the PSA 1000-0147 ePSA 2000-0147 PSA Optical Drive - IDE status failed (PSA optische schijf - IDE-status mislukt). I am sending you a friend request. Terug naar boven Toegang krijgen tot Diagnostics (op een tablet) Tabletsystemen: Opmerking: Met de volgende stappen kunt u ePSA Diagnostics uitvoeren in de DOS-modus zonder dat u een extern toetsenbord hoeft this content

I have tried to use your suggestion below but when I put in the disk for my OS I do not get the repair option.....can you help? Some stuff about Boot CDs & Data Recovery Basics & Back-up using Knoppix. If you still get problems after the scan's done, use 'Repair' again but this time type fixmbr and press Return/Enter. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

Dell Error Message 2000 0142

In 2000-0141 bijvoorbeeld, is 141 de piepcode, die als volgt kan worden uitgevoerd: 1 pieptoon – pauze - 4 pieptonen – pauze - 1 pieptoon. All end user submissions will be removed. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Herhaal de PSA-diagnose.

Click to select any options that are required to start the computer from the CD/DVD drive if you are prompted. Posted by NorthernDestiny on 20 Jan 2013 14:42 I am getting this error message on my out of warranty Dell Inspiron 1545 with Windows 7 OP. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Dell Error Code 0142 Status 79 Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord of het geheugen van het systeem betrokken is.

I went to turn it on one morning and windows wouldn't load. Note: To boot from your Windows CD/DVD, the BIOS settings on your computer must be configured to do this. Terug naar boven Toegang krijgen tot Diagnostics (via Dell Support) U kunt de PSA Diagnostics ook uitvoeren vanaf de Dell Support website. http://www.pcguide.com/vb/showthread.php?69036-Dell-Error-Code-2000-0142 I didn't have the CD however so I booted it in safe mode and then ran CHKDSK C: /F/R at the command prompt took about an hour but it worked.

error code 2000 0142 This is a discussion on error code 2000 0142 within the Hard Drive Support forums, part of the Tech Support Forum category. Dell Error Code 0142 Fix My machine kept hanging while booting and never made it to C. Wanneer er een foutcode wordt weergegeven, kunt u gemakkelijker vaststellen waar de fout zit en het hardwareprobleem oplossen. Total cost $198 Followed dad rules ok's suggestion below on my computer and everthing was set up as before and back to normal..

Dell Error Message 0146

Herhaal de PSA-diagnose met aangesloten oplader, zoals aangegeven door de test. http://www.techsupportforum.com/forums/f16/error-code-2000-0142-a-964769.html Insert the Windows CD/DVD into your CD/DVD drive, and then restart your computer. Dell Error Message 2000 0142 Power on. Dell Error 0142 Hard Drive You can only upload files of type 3GP, 3GPP, MP4, MOV, AVI, MPG, MPEG, or RM.

Als het gaat om een draagbaar systeem, plaatst u de harde schijf terug en als het om een desktopsysteem gaat, sluit u beide uiteinden van de datakabel en het netsnoer van news If that fails, try to start in SAFE* mode and click Start (then Run in XP) and type (in the search bar in Vista/Win 7) sfc /scannow (note the space between Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Afhankelijk van wat er gebeurt, kan de onderstaande informatie u helpen de fout te verhelpen en een oplossing te vinden voor de problemen met uw systeem. Dell Error Code 0142

If not, you can boot the computer and press F12 and do the Diagnostics. Schakel de computer uit en koppel de optische schijf weer aan het moederbord (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies). Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord of de batterij van het systeem betrokken is. have a peek at these guys It's more likely an electronic than a mechanical failure.

After trawling through countless forums and numerous google combinations seeking info on this issue, no one seemed to be able to offer a solution to get the machine operational to be Dell Error Code 0142 Status Byte 79 Er treedt een fout op wanneer tijdens een grafische test een time-out optreedt terwijl er wordt gewacht tot u een antwoord typt. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

Reply With Quote 05-23-2012,08:37 PM #25 MeanGenius View Profile View Forum Posts View Blog Entries View Articles New Member - Welcome!

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U moet de fout- en validatiecode zoals weergegeven op het scherm invoeren en u moet ook de servicetag van de defecte computer invoeren. Opmerking: De diagnose voor laptopsystemen mag niet worden uitgevoerd wanneer het systeem zich in het dockingstation bevindt of het interne LCD-scherm zich in de gesloten positie bevindt. Dell Error Code 0142 Drive Self Test Failed Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.

You can try using "GetDataBack": Data Recovery - Data Recovery Software - RAID Recovery - NAS Data Recovery I have to say, backing up data depends on the severity of the Controleer op losse aansluitingen. DELL.COM > Community > Support Forums > Laptop > General Hardware > Hard Drive Failed during diagnostic. http://completeprogrammer.net/dell-error/dell-error-0142-laptop.html You can go to a flea market and get a hell of a machine from an independent contractor that works on them right on the spot if something were to go

show more I have a Dell laptop (unfortunately) and I have received this error code. I Had Same Problem And It Worked For Me. Herhaal de PSA-diagnose. permalinkembedsaveparentgive gold[–]Pacers31Colts18Drowning in Work 0 points1 point2 points 2 years ago(1 child)Write down all the error codes, typically when I have dealt with Dell, they want 2 or 3 2000-0142 codes not just

Herhaal de PSA-diagnose. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Please, no discussion of black hat hacker/cracker techniques outside of prevention or historical context. Yes No Sorry, something has gone wrong.

Does any one have any suggestions as to what I can do on my own to figure out the real problem before taking it to a professional or buying a new U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Please message us so that we can take care of it. LKD_0x141_Tdr:6_IMAG...

Some stuff about Boot CDs & Data Recovery Basics & Back-up using Knoppix. Computercontrole-uitzondering. On restarting and going thru the repair mode, got this Dell Error code and message on Blue Screen. Had the same problem today and thanks to dad_rules, i got it fixed.

Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om